Venujte nám 2 % vašej dane

 
                                         amk2per      amkspbnewlogo                 
                                                                                                        
Aj  v roku 2024 sa môžete slobodne rozhodnúť, či ponecháte všetky vaše dane štátu alebo či 2 % ( 1,5 % ) z nich venujete na dobrú vec. Na organizovanie rôznych motoristických súťaží, určených  hlavne pre širokú motoristickú verejnosť a tiež k dopravnej výchove  našich detí a mládeže a teda aj k zvýšeniu bezpečnosti na našich cestách.

Ako postupovať pri poukázaní 2 % ( 1,5 % ) + údaje o prijímateľovi AMK Spišská Belá pre poukázanie 2 % ( 1,5 % ) - viď čítaj ďalej
 

Automotoklub Spišská Belá je občianske združenie, ktoré sa zaoberá organizovaním automobilových orientačných súťaží – Stredoeurópsky pohár, ktorého je zakladateľom a celoslovenskú dopravno-výchovnú súťaž pre rodičov a deti - ich cieľom je  spoznávanie prírodných krás,  turistických zaujímavostí,  historických pamiatok a rekreačné športové vyžitie vo voľnej prírode. Svojou činnosťou presadzuje  zdravý životný štýl, vychováva k láske k prírode a k ochrane životného prostredia a k zachovaniu historického dedičstva našich predkov. Ďaľšou aktivitou Automotoklubu Spišská Belá je organizovanie jázd zručnosti pre širokú motoristickú verejnosť. Všetky organizátorské aktivity Automotoklubu Spišská Belá smerujú k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k dopravnej výchove detí a mládeže a zblížiť priaznivcom motoristického športu.

Takto získané finančné prostriedky budú použité na kvalitné zorganizovanie a zabezpečenie jednotlivých súťaží a dopravnej výchovy, ktoré prebiehajú celoročne – každý mesiac

Zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nás touto formou podporili v roku 2023. Ešte raz veľké " Ďakujeme"

Údaje o prijímateľovi :

Obchodné meno ( názov ) :
Automotoklub Spišská Belá
Adresa :                             

Továrenská 13,05901 Spišská Belá

IČO: 37942468
Právna forma: Občianske združenie

Ako postupovať pri poukázaní 2 % ( 1,5 % ) podielu dane z príjmov pre neziskové organizácie  a občianske združenia v roku 2024 :

1. Zamestnanci :

a) Najneskôr do 15.02.2024 !!! požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň - tu je vzor tlačiva žiadosti  Pri vypisovaní tejto žiadosti je dôležité na strane č.2 v časti VII. vpravo ( ukážka - 2.strana vzoru tlačiva žiadosti ) označte x-kom požiadavku na vystavenie tlačiva - Potvrdenie o zaplatení dane - vzor tlačiva - teda toto potvrdenie dostanete od zamestnávateľa na základe žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň


b) Z tohto Potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR


c) Stiahnúť toto priložené tlačivo do Vášho počítača, vyplniť ( tlačivo je editovateľné, teda po jeho otvorení ho môžete vyplniť, aj ručne sa dá vypísať - údaje príjemcu sú vyplnené ) a vytlačiť - V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

d) a nakoniec vypísané tlačivo V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane 
spoločne s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane odovzdať na daňovom úrade, pod ktorý patríte, najneskôr však do 30.04.2024.

alebo 

jednoduchšia cesta - Potvrdenie o zaplatení dane odovzdať Peťovi Rusiňákovi ( teda mne - kontakt - 0904380744 ) a zbytok vybavím za vás ja.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Fyzické osoby ( typ A aj typ B ) – fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom : 

Formulár daňového priznania typu A za rok 2023          

Postup : vo formulári daňového priznania typu A za rok 2023 sa vyplní  VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona 

Formulár daňového priznania typu B za rok 2023 

Postup : vo formulári daňového priznania typu B za rok 2023 sa vyplní  XII.. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona 

 

Údaje o prijímateľovi :

Obchodné meno ( názov ) :

Automotoklub Spišská Belá
Adresa :                             

Továrenská 13,05901 Spišská Belá

IČO: 37942468
Právna forma: Občianske združenie

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3. Právnické osoby – právnicke osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom :

Formulár daňového priznania za rok 2023          

Postup : Vo formulári daňového priznania za rok 2023 sa vyplní VI. časť - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona 

 

Údaje o prijímateľovi :

 Obchodné meno ( názov ) :

Automotoklub Spišská Belá
Adresa :                             

Továrenská 13,05901 Spišská Belá

IČO: 37942468
Právna forma: Občianske združenie