Oficiálne výsledky - oficial results - Novoročná bezpečná jazda - New year´s safe ride - 28.01.2024

                 Novoročná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž

                   New year´s safe drive - automobile orientation race

                  1. kolo 16. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                  1. round of 16. annual of serie " The Spisska Bela Cup "

                                        Huncovce - 28.01.2024

 Štartovná listina súťaže - Start list of race 

 Celkové výsledky ( oficial results ) - kategória A-E ( categorie AE ) + kategória F ( categorie F )

 Výsledky jazdy zručnosti ( results of speed trial )

 Výsledky prvkov ( results of elements )

 Vvhodnotené jazdné výkazy posádok ( The drive cards of the crews have been evaluated )

 Kategória A-E - Categorie A-E :

 Trať - track : 
 Itinerár+mapa sk - vzorový prejazd AE

 Itinerary+map en - correct route AE

 Kategória F - Categorie F :

 Trať - track 
 Itinerár+mapa - Itinerer+map
 Rozmiestnenie prejazdoviek F 

 Itinerer+map Distribution of checkpoints on track F